Betonowanie płyt przejściowych. Układnie izolacji z papy. Montaż zbrojenia kap chodnikowych.

publikacja 03.06.2019

W okresie od 27.05.2019 r., do 02.06.2019 r.,  na terenie budowy drugiego etapu obwodnicy Inowrocławia ((łącznik) o długości około 4,88 km) Wykonawca prowadził roboty z zakresu poszczególnych branż:

 

branża drogowa:

- kontynuacja wykonywania nasypów na trasie główniej Inwestycji,

- wykonywanie poboczy z destruktu,

- rozbiórka podbudowy z tłucznia w okolicach DK25 w miejscowości Sławęcinek,

- ułożenie ścieku trójkrotnego z elementów prefabrykowanych,

- wykonanie warstwy wiążącej z beton asfaltowego o wysokim module sztywności  w skrócie: BA AC WMS,

- wykonanie podbudowy pomocniczej – stabilizacja,

- ułożenie ścieku muldowego,

- wykonywanie stabilizacji pod chodniki przy drodze dojazdowej nr 2b,

- wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – KŁSM,

 

branża mostowa:

 - wykonywanie zasypki – budowa wiaduktu drogowego WD1S (miejscowość Sławęcinek – węzeł Sławęcinek – okolice drogi krajowej nr 25 - km 0+778),

- betonowanie płyt przejściowych - budowa wiaduktu drogowego WD1S,

- montaż krawężników oraz desek gzymsowych - budowa wiaduktu drogowego WD1S,

- montaż zbrojenia kap chodnikowych - budowa wiaduktu drogowego WD1S,

- układanie izolacji z papy - budowa wiaduktu drogowego WD1S,

- wykonywanie zasypki oraz izolacji cienkiej ściany – budowa wiaduktu drogowego WO2S (miejscowość Sławęcinek – linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory – Tczew – km 1+325),

- montaż geokompozytu drenażowego - budowa wiaduktu drogowego WO2S,

- montaż krawężników - budowa wiaduktu drogowego WD2aS (miejscowość Gnojno – droga powiatowa nr 2518C – km 2+758),

- układnie izolacji z papy – budowa wiaduktu drogowego WD2aS,

- montaż zbrojenia kap chodnikowych - budowa wiaduktu drogowego WO4S (miejscowość Kłopot/Latkowo - linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód – Skandawa – km 4+374),

- betonowanie kap chodnikowych – budowa wiaduktu drogowego WO4S,

- układnie izolacji z papy - budowa wiaduktu drogowego WO4S,

 

branża telekomunikacyjna:

 - prowadzenie robót powiązanych z budową kanału technologicznego (ciągu osłonowych elementów obudowy dla urządzeń infrastruktury technicznej) w tym:

wykopy pod kanał , ułożenie rur w wykopie, wstawienie studni, zasypanie i zagęszczanie gruntu,

 

branża kolejowa:

- montaż ochrony przeciwporażeniowej wiaduktów: WO2S (miejscowość Sławęcinek – linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory – Tczew – km 1+325),

WO4S (miejscowość Kłopot/Latkowo - linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód – Skandawa – km 4+374).

Powrót