OPIS KONTRAKTU

Numer Umowy: 2050.2017.I-4.D-3.2410.3.2015.51

Nazwa zadania inwestycyjnego: 

„Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 (łącznik) o długości około 4,880 km”

Wartość kontraktu: 97 548 102,00 brutto PLN

Kontrakt wykonywany jest w systemie Projektuj i Buduj.Cel inwestycji: 

 • stworzenie bezpiecznego odcinka obwodnicy zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego, po którym podroż przebiega płynnie;
 • wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta Inowrocławia;
 • wybudowanie odcinka obwodnicy (klasa GP) o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.

 

Lokalizacja:
Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego, w powiecie Inowrocławskim, na terenie gminy Inowrocław.

 

Elementy składowe:
W ramach inwestycji przewidziano:

 • budowę odcinka obwodnicy Inowrocławia (droga krajowa klasy GP) od km 0+000 do km 4+880,00 o konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR 5,
 • budowę węzła drogowego - Sławęcinek,
 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z obwodnicą,
 • budowę dróg dojazdowych (obsługujące tereny przyległe do obwodnicy),
 • budowę ciągów pieszych i rowerowych,
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy i w ciągu dróg krzyżujących się z obwodnicą w tym wiaduktów,
 • budowę obiektów inżynierskich (krzyżowanie się w dwóch poziomach) na przecięciu obwodnicy (drogi krajowej) z linią kolejową,
 • budowę ogrodzeń ochronnych i naprowadzających.
 • budowę przepustów o funkcji zespolonej,
 • budowę przepustów drogowych,
 • budowę przejazdów awaryjnych,
 • budowę systemu odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni drogi w zakresie drenażu, rowów drogowych, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, przepompowni,
 • budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową spływającą z powierzchni dróg; rozbiórki urządzeń wodnych, przepustów i obiektów mostowych; przełożenia rowów melioracyjnych i cieków naturalnych,
 • budowy i przebudowy rurociągów drenarskich,
 • usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem przebudowy drogi oraz nasadzenia nowej zieleni,
 • przebudowę i budowę oświetlenia drogowego,
 • budowę drogowych stacji pogodowych (Sławęcinek),
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej:
  • urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych,
  • kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych,
  • urządzeń kolejowych,
 • oznakowanie obwodnicy i dróg związanych wraz z zastosowaniem na wymienionych drogach urządzeń BRD m.in.: barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych i ogrodzenia,
 • oznakowanie kierunkowe dla obwodnicy Inowrocławia i oznakowanie kierunkowe na terenie miasta Inowrocławia (odcinek DK 15/25 przekazywany samorządom),
 • rozbiórkę istniejących jezdni,
 • rozbiórkę obiektów kolidujących z inwestycją,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp,
 • wymianę gruntów nienośnych,
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 • po zakończeniu Robot wykona pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę,
 • przywrócenie dróg publicznych i ulic, użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu przed rozpoczęciem budowy,
 • dokona uzgodnień z właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizuje ww. zobowiązania,
 • wznowienie/ustalenie granic projektowanego pasa drogowego i opracować szkic przebiegu granic całego pasa drogowego,
 • wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
 • remont nawierzchni DK25 na odcinku przekazywanym samorządom.

 

Dodatkowo poza powyżej wyszczególnionymi Robotami, ujętymi w przekazanej Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zaprojektuje i uzyska wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia oraz zmianę decyzji ZRID jak i wykona następujące Roboty:

 • budowa ekranów akustycznych,
 • budowa kanałów technologicznych,
 • budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • zmiana do Projektu stałej Organizacji Ruchu,
 • Stała Organizacja Ruchu w zakresie oznakowania kierunkowego dla odcinka drogi krajowej przewidzianego do przekazania samorządom po wybudowaniu obwodnicy,
 • remont nawierzchni drogo krajowej DK 25 na terenie miasta Inowrocławia,
 • rozbiórka budynków,
 • stacje pogodowe i monitoring wizyjny.