OPIS KONTRAKTU

Numer Umowy: 2050.2017.I-4.D-3.2410.3.2015.51
Nazwa zadania inwestycyjnego: „Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 (łącznik) o długości około 4,880 km”

Wartość kontraktu: 94 300 902,00 brutto PLN
Data podpisania umowy: 10.08.2017 r. 
Czas ukończenia robót: 24 miesiące od Daty Rozpoczęcia.

Kontrakt wykonywany jest w systemie Projektuj i Buduj.

Cel inwestycji: 

 • stworzenie bezpiecznego odcinka obwodnicy zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego, po którym podroż przebiega płynnie;
 • wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta Inowrocławia;
 • wybudowanie odcinka obwodnicy (klasa GP) o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.

 

Lokalizacja 
Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego, w powiecie Inowrocławskim, na terenie gminy Inowrocław.

ELementy składowe 
W ramach inwestycji przewidziano:

 • budowę odcinka obwodnicy Inowrocławia (droga krajowa klasy GP) od km 0+000 do km 4+880,00 o konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR 5;
 • budowę węzła drogowego: Sławęcinek;
 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z obwodnicą;
 • budowę dróg dojazdowych (obsługujące tereny przyległe do obwodnicy);
 • budowę ciągów pieszych i rowerowych;
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy i w ciągu dróg krzyżujących się z obwodnicą w tym wiaduktów;
 • budowę obiektów inżynierskich (krzyżowanie się w dwóch poziomach) na przecięciu obwodnicy (drogi krajowej) z linią kolejową;
 • budowę ogrodzeń ochronnych i naprowadzających;
 • budowę przepustów o funkcji zespolonej;
 • budowę przepustów drogowych;
 • budowę przejazdów awaryjnych;
 • budowę systemu odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni drogi w zakresie drenażu, rowów drogowych, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, przepompowni;
 • budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową spływającą z powierzchni dróg; rozbiórki urządzeń wodnych, przepustów i obiektów mostowych; przełożenia rowów melioracyjnych i cieków naturalnych;
 • budowy i przebudowy rurociągów drenarskich;
 • usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem przebudowy drogi oraz nasadzenia nowej zieleni,
 • przebudowę i budowę oświetlenia drogowego;
 • budowę drogowych stacji pogodowych (Sławęcinek);
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej:
  • urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych,
  • kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych,
  • urządzeń kolejowych;
 • oznakowanie obwodnicy i dróg związanych wraz z zastosowaniem na wymienionych drogach urządzeń BRD m.in.: barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych i ogrodzenia;
 • oznakowanie kierunkowe dla obwodnicy Inowrocławia i oznakowanie kierunkowe na terenie miasta Inowrocławia (odcinek DK 15/25 przekazywany samorządom);
 • rozbiórkę istniejących jezdni;
 • rozbiórkę obiektów kolidujących z inwestycją;
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp;
 • wymianę gruntów nienośnych;
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;
 • po zakończeniu Robot wykona pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę;
 • przywrócenie dróg publicznych i ulic, użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu przed rozpoczęciem budowy;
 • dokona uzgodnień z właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizuje ww. zobowiązania;
 • wznowienie/ustalenie granic projektowanego pasa drogowego i opracować szkic przebiegu granic całego pasa drogowego;
 • wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;
 • remont nawierzchni DK25 na odcinku przekazywanym samorządom;

 

Dodatkowo poza powyżej wyszczególnionymi Robotami, ujętymi w przekazanej dokumentacji projektowej, Wykonawca zaprojektuje i uzyska wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia oraz zmianę decyzji ZRID i wykona następujące Roboty:

 • Budowa ekranów akustycznych,
 • Budowa kanałów technologicznych,
 • Budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • Zmiana do projektu stałej Organizacji Ruchu,
 • Stała Organizacja Ruchu w zakresie oznakowania kierunkowego dla odcinka drogi krajowej przewidzianego do przekazania samorządom po wybudowaniu obwodnicy,
 • Remont nawierzchni drogo krajowej DK 25 na terenie miasta Inowrocławia,
 • Rozbiórka budynków,
 • Stacje pogodowe i monitoring wizyjny.