09-15.10.2017 r.


Geodezyjna - bieżące pomiary uzupełniające

Geologiczna:

– zebranie i analiza materiałów do projektu robót geologicznych, opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego, w tym map: geologicznej (SMGP), geośrodowiskowej (MGsP plansze A i B), hydrogeologiczna (MHP)

- pozyskanie materiałów archiwalnych

Drogowa:

- prace związane z geometrią układu drogowego obwodnicy i węzła Sławęcinek,

- opracowywanie niwelety drogi DK25/15 oraz łącznic,

- wstępna analiza układu odwodnienia,

- przygotowanie koncepcji układu drogowego,

Mostowa - analiza materiałów wyjściowych do projektowania, przygotowywanie koncepcji obiektów inżynierskich,

- obliczenia wytrzymałościowe ustroju nośnego obiektu WO4S

Inżynieria ruchu – przesłano zaktualizowane prognozy ruchu do uzgodnienia przez GDDKiA Bydgoszcz,

Ochrona środowiska:

- opracowanie wyników inwentaryzacji przyrodniczej,

- przygotowanie wstępnych opisów do raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

- wystąpienia o wywiady branżowe.

Teletechniczna - prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy sieci

telekomunikacyjnej,

Hydrologiczna:

- prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy rowów melioracyjnych i cieku Smyrnia,

- prace związane ze wstępna analizą zbiorników wód deszczowych,

Instalacyjna:

- analiza materiałów wyjściowych do projektowania,

- prace związane z opracowaniem dokumentacji wykonawczej przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej,

- prace związane z opracowaniem dokumentacji wykonawczej dla budowy układu odwodnienia

Elektroenergetyczna:

- wykonywanie projektu przebudów sieci nN i SN

- wykonywanie projektów przebudów sieci trakcji kolejowej,

Zieleń – opracowywanie plany wyrębów,