23-29.10.2017 r.


Geodezyjna - bieżące pomiary uzupełniające

Geologiczna:

- opracowanie projektu robót geologicznych,

– zebranie materiałów do przygotowania pozostałych opracowań: opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego,

Drogowa:

- prace związane z geometrią układu drogowego obwodnicy i węzła Sławęcinek,

- opracowywanie niwelety drogi DK25/15 oraz łącznic,

- prace projektowe związane z odwodnieniem układu drogowego,

- przygotowywanie elementów Projektu Budowlanego,

- przygotowywanie materiałów do operatów wodnoprawnych,

Mostowa:

- analiza materiałów wyjściowych do projektowania, przygotowywanie koncepcji obiektów inżynierskich,

- obliczenia wytrzymałościowe ustroju nośnego obiektu WO4S,

- obliczenia wytrzymałościowe ustroju nośnego obiektu WD2aS,

- konstruowanie obiektów WO4S i WD2aS

Inżynieria ruchu – rozpoczęto prace projektowe związane z projektem barier ochronnych,

Ochrona środowiska:

- opracowanie wyników inwentaryzacji przyrodniczej,

- przygotowanie wstępnych opisów do raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

- wystąpienia o wywiady branżowe.

Teletechniczna - prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy sieci

telekomunikacyjnej,

Hydrologiczna:

- prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy rowów

melioracyjnych i cieku Smyrnia,

- prace związane ze wstępna analizą zbiorników wód deszczowych,

Instalacyjna:

- prace związane z opracowaniem dokumentacji wykonawczej przebudowy sieci

wodociągowych, kanalizacji sanitarnej,

- prace związane z opracowaniem dokumentacji wykonawczej dla budowy

układu odwodnienia

Elektroenergetyczna:

- wykonywanie projektu oświetlenia,

- wykonywanie projektów przebudów sieci trakcji kolejowej,

Zieleń – opracowywanie plany wyrębów,