30.10-05.11.2017 r.


BRANŻE:

Geodezyjna:

- bieżące pomiary uzupełniające;

Geologiczna:

- opracowanie projektu robót geologicznych,

– opracowywanie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego;

Drogowa:

- prace związane z geometrią układu drogowego obwodnicy i węzła Sławęcinek,

- opracowywanie niwelety drogi DK25/15 oraz łącznic,

- prace projektowe związane z odwodnieniem układu drogowego,

- przygotowywanie elementów Projektu Budowlanego,

- przygotowywanie materiałów do operatów wodnoprawnych;

Mostowa:

- analiza materiałów wyjściowych do projektowania, przygotowywanie koncepcji obiektów inżynierskich,

- obliczenia wytrzymałościowe ustroju nośnego obiektu WO4S,

- obliczenia wytrzymałościowe ustroju nośnego obiektu WD2aS,

- konstruowanie obiektów WO4S i WD2aS;

Inżynieria ruchu:

– rozpoczęto prace projektowe związane z projektem barier ochronnych;

Ochrona środowiska:

- opracowanie wyników inwentaryzacji przyrodniczej,

- przygotowywanie wstępnych opisów do raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

- wystąpienia o wywiady branżowe;

Teletechniczna:

- prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy sieci telekomunikacyjnej;

Hydrologiczna:

- prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy rowów melioracyjnych i cieku Smyrnia,

- prace związane ze wstępna analizą zbiorników wód deszczowych;

Instalacyjna:

- prace związane z opracowaniem dokumentacji wykonawczej przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej,

- prace związane z opracowaniem dokumentacji wykonawczej dla budowy układu odwodnienia;

Elektroenergetyczna:

- wykonywanie projektu oświetlenia,

- wykonywanie projektu przebudów sieci trakcji kolejowej;

Zieleń:

– opracowywanie planu wyrębu.