13.11-20.11.2017 r.


BRANŻE:

Geodezyjna:

- bieżące pomiary uzupełniające;

Geologiczna:

- opracowanie projektu robót geologicznych,

- opracowywanie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego;

Drogowa:

- prace związane z geometrią układu drogowego obwodnicy i węzła Sławęcinek,

- opracowywanie niwelety drogi DK25/15 oraz łącznic,

- prace projektowe związane z odwodnieniem układu drogowego,

- przygotowywanie elementów Projektu Budowlanego,

- przygotowywanie materiałów do operatów wodnoprawnych;

Mostowa:

- doprecyzowanie koncepcji obiektów inżynierskich,

- obliczenia wytrzymałościowe podpór obiektu WO4S,

- obliczenia wytrzymałościowe podpór obiektu WD2aS,

- obliczenia wytrzymałościowe ustroju nośnego obiektu WD1S,

- konstruowanie obiektów WD1S, WD2aS i WO4S;

Inżynieria ruchu:

- kontynuacja prac związanych z projektem barier ochronnych,

- przekazanie stanowiska Projektanta do uwag dotyczących prognoz ruchu;

Ochrona środowiska:

- opracowanie wyników inwentaryzacji przyrodniczej,

- przygotowywanie wstępnych opisów do raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

- wystąpienia o wywiady branżowe;

Teletechniczna:

- prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy sieci telekomunikacyjnej;

Hydrologiczna:

- prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy rowów melioracyjnych i cieku Smyrnia,

- prace związane z analizą zbiorników wód deszczowych;

Instalacyjna:

- prace związane z opracowaniem dokumentacji przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej,

- prace związane z opracowaniem dokumentacji dla budowy układu odwodnienia,

- przygotowywanie materiałów do operatów wodnoprawnych;

Elektroenergetyczna:

- wykonywanie projektu oświetlenia oraz zasilania,

- wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

- wykonywanie projektu przebudów sieci trakcji kolejowej,

- wykonywanie projektu przebudowy urządzeń sterowanie ruchem kolejowym - prace wstępne;

Zieleń:

- opracowywanie planu wyrębu.