28.11-03.12.2017


BRANŻE:

Geodezyjna:

- prace kameralne związane z uzyskanie klauzuli;

Geologiczna:

- korekta opracowań geologicznych w zakresie obiektu WO2S,

- zaktualizowanie Projektu robót geologicznych względem zmian w projektowanych obiektach,

- zaktualizowanie Opinii geotechnicznej i Dokumentacji;

Drogowa:

- przygotowywanie materiałów do operatów wodnoprawnych – celem uzyskania PwP,

- przygotowywanie materiałów do wystąpień o opinie ZRID dla inwestycji

- opracowywanie Projektu Budowlanego - branża drogowa

- opracowanie STWiORB branży drogowej;

Mostowa:

- konstruowanie obiektów WD1S, WO2S, WD2aS, WO3S i WO4S

- przygotowywanie PB dla obiektów WD1S, WO2S, WD2aS, WO3S i oraz PW dla obiektu WO4S;

Inżynieria ruchu:

- kontynuacja prac związanych z projektem barier ochronnych,

- przekazanie stanowiska Projektanta do uwag dotyczących prognoz ruchu;

Ochrona środowiska:

- opracowanie wyników inwentaryzacji przyrodniczej,

- przygotowanie wstępnych opisów do raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

- wystąpienia o wywiady branżowe;

Teletechniczna:

- prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy sieci Telekomunikacyjnej;

Hydrologiczna:

- prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy rowów melioracyjnych i cieku Smyrnia,

- prace związane z analizą zbiorników wód deszczowych;

Instalacyjna:

- prace związane z opracowaniem dokumentacji przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej,

- prace związane z opracowaniem dokumentacji dla budowy układu odwodnienia,

- przygotowywanie materiałów do operatów wodnoprawnych;

Elektroenergetyczna:

- wykonywanie projektu oświetlenia oraz zasilania

- wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

- wykonywanie projektu przebudów sieci trakcji kolejowej

- wykonywanie projektu przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym - prace wstępne;