11.12.-17.12.2017 r.


BRANŻE:

Geodezyjna:

- prace kameralne związane z uzyskanie klauzuli,

Geologiczna:

- korekta opracowań geologicznych,

- opracowywanie projektu geotechnicznego,

Drogowa:

- wystąpienie o opinie ZRID

- wystąpienie o uzgodnienie z PKP - przepustu pod linią kolejową nr 353,

- opracowywanie Projektu Budowlanego - branża drogowa,

- opracowanie STWiORB branży drogowej,

- opracowywanie Projektu Konstrukcji Nawierzchni,

Mostowa:

- konstruowanie obiektów WD1S, WO2S, WD2aS, WO3S i WO4S

- przygotowywanie PB dla obiektów WD1S, WO2S, WD2aS, WO3S i oraz PW dla obiektu WO4S

- przygotowywanie wstępnych sił na posadowienie dla wszystkich obiektów inżynierskich,

- wystąpienie o uzgodnienie z PKP - obiekty WO2S i WO4S

Inżynieria ruchu:

- kontynuacja prac związanych z projektem barier ochronnych,

Ochrona środowiska:

- opracowanie wyników inwentaryzacji przyrodniczej,

- przygotowanie wstępnych opisów do raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

Teletechniczna:

- prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy sieci telekomunikacyjnej,

Hydrologiczna:

- prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy rowów melioracyjnych i cieku Smyrnia,

- prace związane z analizą zbiorników wód deszczowych,

Instalacyjna:

- prace związane z opracowaniem dokumentacji przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej,

- prace związane z opracowaniem dokumentacji dla budowy układu odwodnienia,

- przygotowywanie materiałów do operatów wodnoprawnych,

Elektroenergetyczna:

- wykonywanie projektu oświetlenia oraz zasilania

- wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

- wykonywanie projektu przebudów sieci trakcji kolejowej

- wykonywanie projektu przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym - prace wstępne.