18.12.-24.12.2017 r.


BRANŻE:

Geodezyjna:

- zakończenie prac

Geologiczna:

- opracowywanie projektu geotechnicznego,

Drogowa:

- opracowywanie Projektu Budowlanego - branża drogowa,

- opracowanie STWiORB branży drogowej,

- opracowywanie Projektu Konstrukcji Nawierzchni,

Mostowa:

- konstruowanie obiektów WD1S, WO2S, WD2aS, WO3S i WO4S

- przygotowywanie PB dla obiektów WD1S, WO2S, WD2aS, WO3S i oraz PW dla obiektu WO4S

- opracowanie projektu budowlanego ekranów akustycznych,

Inżynieria ruchu:

- kontynuacja prac związanych z projektem barier ochronnych,

Ochrona środowiska:

- przygotowanie opisów do raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko

Teletechniczna:

- prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy sieci telekomunikacyjnej,

Hydrologiczna:

- prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy rowów melioracyjnych i cieku Smyrnia,

- prace związane z analizą zbiorników wód deszczowych,

Instalacyjna:

- prace związane z opracowaniem dokumentacji przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej,

- prace związane z opracowaniem dokumentacji dla budowy układu odwodnienia,

- przygotowywanie materiałów do operatów wodnoprawnych,

Elektroenergetyczna:

- wykonywanie projektu oświetlenia oraz zasilania

- wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

- wykonywanie projektu przebudów sieci trakcji kolejowej

- wykonywanie projektu przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym; prace wstępne