22.01.-28.01.2018


Geologiczna:

- opracowywanie projektu geotechnicznego.

Drogowa:

- opracowywanie PW - branża drogowa,

- opracowanie STWiORB branży drogowej,

- opracowywanie Projektu Konstrukcji Nawierzchni.

Mostowa:

- konstruowanie obiektów WD1S, WO2S, WD2aS, WO3S i WO4S,

- przygotowywanie PW dla obiektów WD1S, WO2S, WD2aS, WO3S i oraz PW dla obiektu WO4S.

Inżynieria ruchu:

- kontynuacja prac związanych z przygotowaniem projektu stałej organizacji ruchu.

Ochrona środowiska:

- przekazano do weryfikacji Raport ponownej oceny oddziaływania na środowisko, Streszczenie raportu oraz Plan Działań Środowiskowych.

Teletechniczna:

- prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy sieci telekomunikacyjnej oraz kanału technologicznego.

Hydrologiczna:

- przygotowanie PW dotyczącej przebudowy rowów melioracyjnych i cieku Smyrnia, 

- przygotowanie PW dotyczącego zbiorników wód deszczowych.

Instalacyjna:

- prace związane z opracowaniem dokumentacji  przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej,

- prace związane z opracowaniem dokumentacji zamiennego projektu budowlanego dla budowy układu odwodnienia,

- prace związane z opracowaniem materiałów w związku z przygotowaniem operatu wodnoprawnego,

- prace związane z opracowaniem materiałów w związku z przygotowaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Elektroenergetyczna:

- prace projektowe dot. oświetlenia i zasilania,

- prace projektowe dot. uszczegółowienia przebudów sieci SN i nN dla ENEA,

- uzgadnianie projektu wykonawczego z PKP Energetyka: Przebudowa sieci trakcyjnej i linii energetycznej 15kV /wiadukt WO4S/ - dot. przebudowy Linii Potrzeb Nietrakcyjnych. 

Zieleń:

- opracowywanie projektu nasadzeń.