12.02.-18.02.2018


Geologiczna:
- opracowywanie projektu geotechnicznego.

Drogowa:
- opracowywanie Projektu Konstrukcji Nawierzchni,

- prace związane z opracowywaniem Projektu Wykonawczego.

Mostowa:

- konstruowanie obiektów WD1S, WO2S, WD2aS, WO3S i WO4S,

- przygotowywanie PW dla obiektów WD1S, WO2S, WD2aS, WO3S i oraz PW dla obiektu WO4S.

Inżynieria ruchu:

- przekazanie materiałów do Audytu BRD,

- złożenie PSOR jako załącznik do PB do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

Ochrona środowiska:
- przekazano do weryfikacji Raport ponownej oceny oddziaływania na środowisko, Streszczenie raportu oraz Plan Działań Środowiskowych,

- złożenie ROOS II do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Teletechniczna 
- prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy sieci telekomunikacyjnej oraz kanału technologicznego,

- prace związane z opracowywaniem Projektu Wykonawczego.

Hydrologiczna:
- przygotowanie PW dotyczącej przebudowy rowów melioracyjnych i cieku Smyrnia,

- przygotowanie PW dotyczącego zbiorników wód deszczowych.

Instalacyjna:
- prace związane z opracowaniem dokumentacji przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej,

- prace związane z opracowaniem dokumentacji zamiennego projektu budowlanego dla budowy układu odwodnienia,

- prace związane z opracowaniem materiałów w związku z przygotowaniem opartu wodnoprawnego,

- prace związane z opracowaniem materiałów w związku z przygotowaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Elektroenergetyczna:
- prace projektowe dot. oświetlenia i zasilania,

- prace projektowe dot. uszczegółowienia przebudów sieci SN i nN dla ENEA,

- uzgadnianie projektu wykonawczego z PKP Energetyka: Przebudowa sieci

trakcyjnej i linii energetycznej 15kV /wiadukt WO4S/ - dot. przebudowy Linii Potrzeb Nietrakcyjnych,

- prace związane z opracowywaniem Projektu Wykonawczego.
Zieleń:
- opracowywanie projektu nasadzeń.