05.03.-11.03.2018


Geologiczna:
- opracowywanie projektu geotechnicznego.

Drogowa:
- opracowywanie Projektu Konstrukcji Nawierzchni,

- prace związane z opracowywaniem Projektu Wykonawczego.

Mostowa:
- konstruowanie obiektów WD1S, WO2S, WD2aS, WO3S i WO4S,

- przygotowywanie PW dla obiektów WD1S, WO2S, WD2aS, WO3S i oraz PW dla

obiektu WO4S.

Inżynieria ruchu:
- złożenie PSOR jako załącznik do PB do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

- analiza uwag do PSOR.

Ochrona środowiska:

- przekazano do weryfikacji Raport ponownej oceny oddziaływania na

środowisko, Streszczenie raportu oraz Plan Działań Środowiskowych,

- złożenie ROOS II do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Teletechniczna:
- prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy sieci

telekomunikacyjnej oraz kanału technologicznego,

- prace związane z opracowywaniem Projektu Wykonawczego.

Hydrologiczna:

- przygotowanie PW dotyczącej przebudowy rowów melioracyjnych i cieku

Smyrnia,

- przygotowanie PW dotyczącego zbiorników wód deszczowych,

Instalacyjna:
- prace związane z opracowaniem dokumentacji przebudowy sieci

wodociągowych, kanalizacji sanitarnej,

- prace związane z opracowaniem dokumentacji zamiennego projektu

budowlanego dla budowy układu odwodnienia,

- prace związane z opracowaniem materiałów w związku z przygotowaniem

operatu wodnoprawnego,

- prace związane z opracowaniem materiałów w związku z przygotowaniem

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Elektroenergetyczna:
- prace projektowe dot. oświetlenia i zasilania,

- prace projektowe dot. uszczegółowienia przebudów sieci SN i nN dla ENEA,

- uzgadnianie projektu wykonawczego z PKP Energetyka: Przebudowa sieci
trakcyjnej i linii energetycznej 15kV /wiadukt WO4S/ - dot.przebudowy Linii Potrzeb Nietrakcyjnych,

- prace związane z opracowywaniem Projektu Wykonawczego.

Zieleń:

- opracowywanie projektu nasadzeń.