02.04. - 08.04.2018


Geologiczna:
- opracowywanie projektu geotechnicznego.

Drogowa:

- opracowywanie Projektu Konstrukcji Nawierzchni,

- prace związane z opracowywaniem Projektu Wykonawczego,

- opracowywanie przedmiarów robót,

- opracowywanie STWiORB.

Mostowa:
- przygotowywanie PW dla obiektów WD1S, WO2S, WD2aS, WO3S i oraz PW dla obiektu WO4S,

- przygotowywanie przedmiarów robót oraz STWiORB.

Inżynieria ruchu:
- złożenie PSOR jako załącznik do PB do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

- analiza uwag do PSOR.

Ochrona środowiska:
- złożenie ROOS II do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - oczekiwanie na uwagi.

Teletechniczna:
- prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy sieci telekomunikacyjnej oraz kanału technologicznego,

- prace związane z opracowywaniem Projektu Wykonawczego,

- przygotowywanie przedmiarów robót oraz STWiORB.

Hydrologiczna:
- przygotowanie PW dotyczącej przebudowy rowów melioracyjnych i cieku Smyrnia,

- przygotowanie PW dotyczącego zbiorników wód deszczowych,

- przygotowywanie przedmiarów robót oraz STWiORB.

Instalacyjna:
- prace związane z opracowaniem dokumentacji przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej,

- prace związane z opracowaniem dokumentacji zamiennego projektu budowlanego dla budowy układu odwodnienia,

- prace związane z opracowaniem materiałów w związku z przygotowaniem operatu wodnoprawnego,

- prace związane z opracowaniem materiałów w związku z przygotowaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- przygotowywanie przedmiarów robót oraz STWiORB.
Elektroenergetyczna:
- prace projektowe dot. oświetlenia i zasilania,

- prace projektowe dot. uszczegółowienia przebudów sieci SN i nN dla ENEA

- uzgadnianie projektu wykonawczego z PKP Energetyka: Przebudowa sieci trakcyjnej i linii energetycznej 15kV /wiadukt WO4S/ - dot. przebudowy Linii Potrzeb Nietrakcyjnych,

- prace związane z opracowywaniem Projektu Wykonawczego,

- przygotowywanie przedmiarów robót oraz STWiORB.

Zieleń:
- opracowywanie projektu nasadzeń,

- przygotowywanie przedmiarów robót oraz STWiORB.