01.04.2019 r. – 08.04.2019


Geologiczna:
- opracowywanie projektu geotechnicznego.
Drogowa:
- opracowywanie Projektu Budowlanego - branża drogowa,

- opracowanie STWiORB branży drogowej,

- opracowywanie Projektu Konstrukcji Nawierzchni.

Mostowa:
- konstruowanie obiektów WD1S, WO2S, WD2aS, WO3S i WO4S,

- przygotowywanie PB dla obiektów WD1S, WO2S, WD2aS, WO3S i oraz PW dla obiektu WO4S,

- opracowanie Projektu Budowlanego ekranów akustycznych.

Inżynieria ruchu:
- kontynuacja prac związanych z przygotowaniem Projektu Stałej Organizacji

Ruchu.

Ochrona środowiska:
- przekazano do weryfikacji Raport ponownej oceny oddziaływania na środowisko, Streszczenie raportu oraz Plan Działań Środowiskowych.
 

Teletechniczna:
- prace związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej przebudowy sieci telekomunikacyjnej oraz kanału technologicznego.

Hydrologiczna:

- przygotowanie PW dotyczącej przebudowy rowów melioracyjnych i cieku

Smyrnia,

- przygotowanie PW dotyczącego zbiorników wód deszczowych.

Instalacyjna:
- prace związane z opracowaniem dokumentacji przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej,

- prace związane z opracowaniem dokumentacji zamiennego Projektu

Budowlanego dla budowy układu odwodnienia,

- prace związane z opracowaniem materiałów w związku z przygotowaniem operatu wodnoprawnego,

- prace związane z opracowaniem materiałów w związku z przygotowaniem

Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Elektroenergetyczna:
- przygotowanie PB oświetlenia i zasilania,

- prace projektowe dot. oświetlenia i zasilania,

- prace związane z uzgodnieniem Projektu Wykonawczego z PKP Energetyka.

Zieleń:
- opracowywanie projektu nasadzeń.